Disclaimer

 
Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de condities en bepalingen zoals hierna genoemd en zoals u deze in deze gebruiksvoorwaarden aantreft. Nederlands recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden.
 
Auteursrecht
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving, de beelden en de geluiden, behoren toe aan TriNext, tenzij expliciet anders vermeld in de betreffende tekst.
 
De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TriNext worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.
 
Merken en beelden
Alle merken, beelden en logo's op deze website zijn eigendom van TriNext of worden met toestemming van de rechthebbenden op deze website vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TriNext is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, beelden en logo's, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.
 
Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan TriNext worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden kunnen andere voorwaarden gelden. TriNext is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de informatie, software, producten en services die u op deze sites kunt verkrijgen.
De vermelding van hyperlinks naar de website van derden op deze website impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van TriNext van de inhoud van deze websites, noch enige relatie of verwantschap met derden die deze sites exploiteren.
 
Disclaimer
TriNext heeft de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgenomen. Aan de informatie kunnen echter geen rechten ontleend worden met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.
 
TriNext, noch zijn werknemers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor (directe) of indirect(e) verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoeken van deze site of andere aan deze site gekoppelde sites. TriNext behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging en op ieder moment te wijzigen en/of in te trekken.